VAALITEEMAT

Yhdenvertaisuus

Helsinki tavoittelee maailman toimivimman kaupungin statusta ja saavuttaakseen tämän tulee yhdenvertaisuuden olla yksi kaupungin tärkeimmistä arvoista. Yhdenvertaisuudella pyritään tarjoamaan ihmisille heidän tarvitsemaansa tukea, jotta he voivat saavuttaa haluamansa asiat.

Kaupungin tulee edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla sen toimialoilla, lähtien kunnan asemasta työnantajana. Kunnan täytyy olla turvallinen työpaikka kenelle tahansa, iästä, taustasta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Esimerkkejä toimenpiteistä: 

 • Anonyymi rekrytointi
 • Saavutettavat työskentelyolosuhteet transihmisille esim. sukupuolineutraaleilla työasuilla ja WC-tiloilla
 • Terveydenhoidon palvelupisteet kohtuullisella etäisyydellä asukkaista
 • Palveluita tarjolla kaupungissa eniten puhutuilla kielillä
 • Kaupungin oppilaitoksiin turvallisemman tilan periaatteet
 • HYKSin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan resurssien kasvattaminen
 • Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelman perehdyttäminen jokaiselle oppilaitoksessa toimivalle ja työskentelevälle
 • Kaupungin henkilöstölle yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta 
 • Romaniväestön ja muiden vähemmistöjen aseman huomioiminen
 • Tilastoinnissa huomioitava sukupuolen moninaisuus
 • Sosiaalisen esteettömyyden huomioiminen palvelusuunnittelussa
 • Sukupuolivaikutus- ja yhdenvertaisuusarvioinnit kaupungin päätöksistä päätösten suunnitteluvaiheessa

Koulutus

Koulutus on itseisarvo. Maksuttomalla koulutuksella edistetään yhdenvertaisuutta, annetaan jokaiselle mahdollisuus kehittää itseään ja hankkia osaamista – tämän takia koulutus ei myöskään missään nimessä saa olla leikkauskohde. Eriarvoistumisen estämiseksi Helsingissä tulee panostaa siihen, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on riittävästi henkilökuntaa niin opetuksessa kuin tukipalveluissakin sekä lähtökohdat laadukkaan koulutuksen toteuttamiseen.

Koulutuksella on myös tärkeä rooli lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Kasvavana kaupunkina Helsingin tulee huomioida erityisesti toisen asteen koulutuksen saavutettavuus siten, että keskiarvorajat eivät nouse ylitsepääsemättömäksi esteeksi.

Minkäänlainen rasismi, syrjintä, häirintä tai kiusaaminen eivät kuulu kouluihin – nämä ovat kuitenkin monelle lapselle ja nuorelle arkipäivää, ja tähän tulee puuttua. Kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä, jolloin jokainen kohdataan yksilönä. Opettajilla tulee myös olla riittävästi tietotaitoa käsitellä moninaisuutta osana kaikkea opetusta.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

 • Resursseja ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon
 • Palvelut saatavilla helposti ja matalalla kynnyksellä
 • Tuki koulutuspolun nivelvaiheisiin
 • Oppivelvollisuuden laajentuessa huomio keskiarvorajoihin ja aloituspaikkamääriin
 • Tuki oppilas- ja opiskelijakunnille yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseksi
 • Opettajien täydennyskoulutukset (digipedagogiikka, yhdenvertaisuuden edistäminen, sateenkaarinuorten kohtaaminen, syrjintään ja kiusaamiseen puuttuminen)
 • Varhaiskasvatukseen riittävästi pätevää henkilökuntaa, sopivan pienet ryhmäkoot

Turvallisuus

Lähiympäristön turvallisuus on asia, joka meillä kaikilla on oikeus kokea. Kaupungin tulee tehdä tekoja turvallisuuden parantamiseksi. Helsinkiä kehittäessä pitää selvittää kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta – asumisen, sosiaalisen ja liikenteen turvallisuuden saralla.

Turvallisuuden tunne syntyy monen asian yhteisvaikutuksesta ja turvallisuuden kehittämisessä tulee erityisesti huomioida erilaiset ihmisryhmät: nuoret, naiset, lapset, vammaiset sekä vähemmistöt. Turvallisuuden kehittämisessä on kyse niin konkreettisista muutoksista kuin valaistuksesta ja kulkureiteistä, mutta myös ilmapiirin luomisesta. Helsingin tulee erityisesti kehittyä siinä, miten kaupunki ennaltaehkäisee seksuaaliväkivaltaa ja tukee sen uhreja.

Esimerkkejä toimenpiteistä: 

 • Kaupunginosien erityispiirteiden huomioiminen
 • Seksuaaliväkivallan vähentäminen 
 • Asunnottomien naisten turvallisuuden huomioiminen 
 • Julkisen liikenteen parantaminen
 • Seksuaalisen häirinnän kitkeminen strategiseksi tavoitteeksi 
 • Kuntopolkujen riittävä valaistus 
 • Nuorisotyöntekijöiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa 
 • Julkiset, vuorokauden ympäri auki olevat turvalliset tilat 
 • Feministinen kaupunkisuunnittelu
 • Jalkautuvan ja löytävän nuorisotyön resurssit